ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Város

Pályázati felhívás a "Helyi sporttevékenység" 2024. évi támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A „HELYI SPORTTEVÉKENYSÉG” 2024. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

Pályázat célja:

Egyrészt a siklósi székhelyű vagy telephelyű sportegyesületek működésének támogatása és tevékenységük feltételeinek javítása (beruházás), másrészt támogatást biztosítani ezen szerveződések rendszeres sporttevékenységéhez vagy eseti rendezvényeihez.

Pályázók köre:

siklósi sportegyesületek és szakosztályok.

Rendelkezésre álló forrás, megvalósítási időszak:

A sport tevékenységek támogatására a keretösszeg 15.000 000 Ft.

A támogatási összeg a 2024. január 1. és 2024. december 31. között keletkezett és kiegyenlített számlák, fizetési kötelezettségek elszámolásához használható fel. A támogatás elszámolásának határideje: 2025. január 15.

Amennyiben a megpályázott program önrészt igényel, mértékének feltüntetése szükséges.

Támogatási alapelvek:

Jelen pályázati felhívás kizárólag a pályázók köréhez tartozó szervezetek programjainak megvalósítása, ill. a szervezetek működtetése során felmerült költségek finanszírozására fordítható. A támogatható tevékenységek körén belül elszámolható költségeken kívül más költségre nem használható fel, így különösen: közüzemi díjakra (beleértve az internet és a mobiltelefon előfizetési díjakat), bérjellegű juttatásokra.

A pályázat benyújtási határideje:

2024. március 18. du. 16.00 óra

A határidőn túl érkezett pályázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek!

A pályázat benyújtásának helye:

Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági, Intézményfelügyeleti és Önkormányzati Osztály

Jegyzői Titkárság

7800 Siklós, Kossuth tér 1.

A pályázat benyújtásának módja:

Kizárólag papír alapon 1 példányban, zárt borítékban, a jelen pályázati kiírásban foglalt adatlap és mellékletek csatolásával.

Hiánypótlásra lehetőséget Siklós Város Önkormányzata nem biztosít!

Pályázó a támogatási igényéhez az alábbi dokumentumokat köteles csatolni:

Pályázati adatlap

Pályázati adatlap kötelező mellékletei:

a) költségvetés-tervezet (az igényelt támogatás felhasználásáról),

b) pályázó létezését jogszabályban meghatározottak szerint igazoló okirat szervezet képviselője által hitelesített másolata (létesítő okirat, nyilvántartásba vételről szóló igazolás stb.),

c) képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumok másolata (aláírási címpéldány, aláírás minta stb.),

d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozat (2. sz. melléklet).

 

A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, amely feltétele a támogatás igénybevételének. Pályázati támogatást az önkormányzat csak bankszámlára utalással teljesít. A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton, a pályázati adatlapon megadott e-mail címen keresztül, annak hiányában postai úton - tértivevényes levél - történik. Pályázattal kapcsolatos további információ a 72/579-519-ös telefonszámon, illetve a titkarsag@siklos.hu címen kérhető.

 

Pályázati felhívás elérhető itt

Pályázati adatlap elérhető itt