ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Város

Tájékoztatás a termőföld adás-vételi, illetve haszonbérleti szerződések hirdetményi közzétételével kapcsolatos jogszabály változásról

TÁJÉKOZTATÁS

a termőföld adás-vételi, illetve haszonbérleti szerződések hirdetményi közzétételével kapcsolatos jogszabály változásról

2022. január 01. napját követően hirdetményi közzétételre irányuló kérelmeket

az eddigi gyakorlattól eltérően nem a jegyzőnél kell leadni, hanem:

- a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött adásvételi szerződéseket a

Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3.-hoz

(7623 Pécs, Nagy Lajos király útja 1-3.),

- jóváhagyáshoz kötött haszonbérleti szerződéseket a haszonbérlettel érintett

Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Fölhivatali Osztály 4.-hez

(7800 Siklós, Dózsa utca 19.) kell leadnia a kérelmezőnek.

Az elfogadó jognyilatkozat megtételével kapcsolatos szabályok nem változnak.

A Földforgalmi tv. 36. § (1) bekezdésben felsorolt, a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához nem kötött tulajdonjog átruházásáról szóló szerződéseket a tulajdonosnak a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdése értelmében továbbra is a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének kell közzététel céljából megküldeni.

A Földforgalmi tv. 59. § (1) bekezdésben felsorolt, a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához nem kötött földhasználati szerződéseket a tulajdonosnak a Földforgalmi tv. 49. § (1) bekezdése értelmében továbbra is a föld fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzőjének kell közzététel céljából megküldeni.


Hatósági jóváhagyáshoz nem kötött tulajdonjog átruházásról szóló szerződések

36. § (1) Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása

a) az állam tulajdonszerzéséhez;

b) az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez;

c) a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházásához;

d) a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához;

e) a tulajdonostársak közötti tulajdonjog átruházáshoz, ha ezzel a közös tulajdon megszűntetésére kerül sor;

f) a földnek jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves részére való átadásával megvalósuló adás-vételhez;

g) a telekalakítás keretében történő tulajdonszerzéshez, ha egy vagy több, önálló helyrajzi számú földet érintő telekalakítás következtében a tulajdonosok tulajdoni hányadát képező földterület nagysága az ingatlan-nyilvántartásban a kiinduló állapot szerinti tulajdoni hányadból számítható területnagyságot nem haladja meg;

h) a 11. § (2) bekezdésében meghatározott tulajdonszerzéshez.

11. § (2) A föld tulajdonjogát

a) a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye végintézkedéssel, tartási, életjáradéki, gondozási, ajándékozási szerződés alapján, valamint temető létesítése és bővítése céljából átruházással, b) jelzálog-hitelintézet a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvényben foglalt korlátozásokkal és időtartamra,

c) a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat közfoglalkoztatás, szociális földprogram és településfejlesztés céljára, továbbá ha a föld helyi jelentőségű védett természeti területnek minősül, a földnek a természet védelméről szóló törvényben meghatározott védelme céljából szerezheti meg.


Hatósági jóváhagyáshoz nem kötött földhasználati szerződések

59. § (1) Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása

a) az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld földhasználati jogosultságának az átengedéséhez;

b) a tulajdonostársak közötti használati megosztáshoz;

c) ha a földhasználó közeli hozzátartozója a használatba adó;

d) a föld használati jogosultságának jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet részére való átadásával megvalósuló földhasználati szerződéshez;

e) a mezőgazdasági termelőszervezet, mint földhasználó, és az annak legalább 25%-ban tulajdonostagja, illetve annak közeli hozzátartozója, továbbá legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja, mint használatba adó közötti földhasználati szerződéshez;

f) a 40. § (2)-(4) bekezdésben meghatározott földhasználati szerződéshez;

g) tanya földhasználati jogosultságának az átengedéséhez.

(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv kérelemre igazolást állít ki arról, hogy a földhasználati jogosultság megszerzéséről szóló szerződés hatályosságához az e törvény előírásai alapján nem kell a jóváhagyása.

(3) Ha a mentesség az (1) bekezdés g) pontján alapul és a szerződés tárgyát képező földrészlet az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként nem szerepel, az ingatlan-nyilvántartási adatokból pedig nem állapítható meg egyértelműen az ingatlanon lévő épületek rendeltetése, akkor a kérelemhez csatolni kell az épületek rendeltetésének igazolására alkalmas dokumentumot.

40. § (2) Az erdőbirtokossági társulat a tagjai tulajdonában és haszonélvezetében álló erdőnek minősülő föld földhasználati jogosultságát megszerezheti.

(3) Haszonbérlet címén

a) az agrárágazathoz tartozó köznevelési feladatot ellátó intézmény,

b) az agrárágazathoz tartozó felsőoktatási intézmény

az alapító okiratában vagy jogszabályban meghatározott, oktatási vagy tudományos kutatási alapfeladatát szolgáló föld használatát megszerezheti.

(4) Haszonbérlet címén a föld használatát a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye oktatási, szociális, vagy gazdasági tevékenység végzése céljából megszerezheti.