A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS SIKLÓSI INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEGZÉSE
Ha a honlapon nem találja meg a kért információt itt érdeklőhet: koronavirus@siklos.hu
KERESÉS
az oldalon
Adatkezelési tájékoztató
E-Ügyintézés

Felhívás Óvodai beiratkozásról

HIRDETMÉNY

A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Szülői tájékoztató    Felvételi kérelem (DOCX)  Felvételi kérelem (PDF)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint, az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény (…).

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében, az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. (Nkt. 8. § (2) bekezdés)

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. napja előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az óvodai kötelezettség a törvényben előírt életkortól kötelező azzal a felhatalmazással együtt, hogy a gyermek – külön eljárásban – felmenthető. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. (Nkt. 8. § (2) bekezdés)

 

Felmentésre irányuló kérelmet a szülő Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatalánál terjesztheti elő. (A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/B. §-a értelmében, az Nkt. 8. § (2) bekezdése és 45. § (8) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.)

 

A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. (A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: R.) 20. § (2) bekezdés).

A Siklósi Óvoda és Bölcsőde felvételi körzeteit jelen hirdetmény 1. számú melléklete tartalmazza.

Tájékoztatjuk a szülőket/törvényes képviselőket, hogy a Siklósi Óvoda és Bölcsőde – alapító okirata alapján – az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket mindkét intézményegységében fogadni tudja. A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. § (3) bekezdés).

 

Felhívjuk a szülők/törvényes képviselők figyelmét arra, hogy az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében.

 

Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alapján az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

 

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot (A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: R.) 20. § (9) bekezdés).

 

Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerű körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. (R. 20. § (10) bekezdés).

 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. A döntés közlésének határnapja: a felvételi körzetbe tartozó gyermek esetében 2020. április 21., a felvételi körzetbe nem tartozó gyermek esetében 2020. április 30. 

 

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. § (2) bekezdés).  Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. (Nkt. 37. § (3) bekezdés b) pont)

 

A szülő – jogszabálysértésre hivatkozással – a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül. (Nkt. 38. § (4) bekezdés)

Az óvodai beiratkozás ideje, a beiratkozás menete:

 

Az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások tekintetében egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

  1. A kötelező felvételt biztosító óvoda (amelynek felvételi körzetében a gyermek lakóhelye/tartózkodási helye van) 2020. április 21. napjáig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

 

  1. Ha a szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését - a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen – az általa választott óvoda vezetője 2020. április 17-ig fogadja.

 

  1. Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőket haladéktalanul értesíti.

A 2020/2021. nevelési évre vonatkozó beiratkozás időtartama:

 

2020. április 02. (csütörtök) - 2020. április 20. (hétfő)

 

A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek és a családok egészségének a védelme, valamint a személyes érintkezések csökkentése érdekében a Siklós Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba a beiratkozás az e célra rendszeresített jelentkezési lap kitöltésével és annak a kötelező felvételt biztosító óvodába e-mailen történő megküldésével vagy az óvoda postaládájába történő elhelyezésével lehetséges.

A Siklósi Óvoda és Bölcsőde – székhelyen lévő intézményegység tekintetében a kijelölt körzethatárok szerint, 7800 Siklós, Dózsa u. 33. szám alatt

                                    E-mail: ski.hetszinvirag@gmail.com

                                    Tel.: 0672/352-004; 30/884 2013; 20/270 4370

a Siklósi Óvoda és Bölcsőde Köztársaság téri Tagóvodája tekintetében a kijelölt körzethatárok szerint, 7800 Siklós, Köztársaság tér 7. szám alatt

             E-mail: ski.kozteriovoda@gmail.com

             Tel.: 0672/495-017; 30/884 2014;

Az óvodáztatási kötelezettség nemteljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.

Az Szabstv. 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállást megvalósító mulasztás mértéke a R. 51. § (4b) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap.

Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

 

A 2020/2021. nevelési év első napja: 2020. szeptember 1. (kedd).

 

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

 

Siklós, 2020. március 31.

 

 

 

                                                                                              Riegl Gábor

                                                                                              polgármester

                                                           

  1. számú melléklet: Melléklet az óvodai felvételi körzetekről

 

A Siklósi Óvoda és Bölcsőde székhelyen (7800 Siklós, Dózsa u. 33.) lévő óvodai intézményegységének felvételi körzete:

 

Ady utca

Attila utca

Árpád utca

Baross Gábor utca

Bartha utca

Basarét utca

Batthyány K. utca

Béke tér

Béke utca

Berzsenyi utca

Deák utca

Dráva köz

Garai utca

Gerencsér Sebestyén utca

Göntér dűlő

Gyár utca

Hajdú Imre utca

Hegyalja utca

Hunyadi út

id. Kréth Imre utca

Ifjúság utca

József utca (2-16, 1-17)

Kanizsai Dorottya utca

Kálvin utca

Szt. Stefán Stiljanovity köz

Magyar utca

Petőfi Sándor utca

Rákóczi utca

Rozmaring utca

Simon Béla utca

Szabadság utca

Szársomlyó utca

Szőlőhegy

Zuhánya dűlő

Felszabadulás utca (2-50, 1-43)

Dózsa utca

Iskola utca (16-40, 25-29)

Vasút utca

Vajda János tér

Városi hegy

Széchenyi utca (Rákóczi és a Deák F. utcától a végéig: 24-70, 31-67)

Szegfű utca

Tavasz utca

Táncsics utca

Vak Bottyán utca

Vasvári utca

Váralja utca

Vértanúk utca

Vörösmarty utca

Zrínyi utca

Malom utca

Mária utca

Melegmáj dűlő

Poroszló dűlő

Postaszállás

Tapolca köz

Sáros utca

 

 

A Siklósi Óvoda és Bölcsőde Köztársaság téri Tagóvodájának (7800 Siklós, Köztársaság tér 7.) felvételi körzete:

Akasztófa dűlő

Aradi utca

Arany János utca

Asztalos János utca

Árkos utca

Csukma dűlő

Dr. Gruber Béla utca

Felszabadulás utca (52-98, 45-97)

Gordisai út

Gózon Lajos utca

Gyűdi utca

Harkányi út

Heren-völgyi út

Illyés-Gyula utca

Iskola utca (2-16, 1-23)

Járó Péter utca

Kállai utca

Kassai utca

Korvin utca

Kossuth utca

Köztársaság tér

Liszt Ferenc utca

Perényi köz

Pécsi utca

Pozsonyi utca

Radnóti Miklós utca

Rédei köz

Sallai utca

Széchenyi utca (Rákóczi és Deák F. utcáig: 1-29, 2-22)

Zenthe Ferenc tér

Szent István tér

Szentkút utca

Sziklai utca

Tenkes utca

Vujicsics Tihamér utca

Zombori utca

Ezeréves dűlő

Hidegkút dűlő

Makár dűlő

József utca (Vértanúk utcától: 18-30, 19-87)

Videók
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Polgármesteri végzős, érettségizős köszöntő
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Polgármesteri interjú a korlátozásokról
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Polgármesteri interjú a koronavírus-járvánnyal hozott intézkedésekről (03.31)
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Polgármesteri interjú a koronavírus-járvánnyal hozott intézkedésekről (03.26)
Polgármesteri interjú 2020.03.23
Polgármesteri interjú 2020.03.19
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Polgármesteri interjú a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban hozott intézkedésekről